Thế vận hội (Olympic Games)

Á vận hội (Asisan games)